เข้าใจทุกอารมณ์…เลิกจมทุกความรู้สึก

EMOTIONAL INTELLIGENCE

OBJECTIVE

 1. พนักงานมีความสามารถในการรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง และจัดการอารมณ์ไม่ให้ส่งผลกระทบงานในเบื้องต้นได้
 2. พนักงานสามารถบริหารจัดการตนเองให้มีพลังในการทำงานได้
 3. พนักงานสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ผู้คนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ส่งผลให้ไม่ทำอะไรที่ไม่เหมาะสม วางตัวดี อยู่เป็น พูดและกระทำอย่างถูกกาลเทศะได้
 4. พนักงานสามารถนำทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาสร้างประโยชน์ในงานและชีวิตได้
 5. พนักงานใจเย็น รอบคอบ มีสติและสามารถชี้นำทีมงานให้ทำในสิ่งที่ดีต่อทีมด้วยการเป็นตัวอย่างให้เห็นได้

KEY LEARNING

 • Mood & Affect Check up ตระหนักในอารมณ์ตนเอง
 • พลังของอารมณ์ สามารถบริหารจัดการอารมณ์เบื้องต้น
 • self awareness บริหารจัดการตนเอง
 • self management บริหารจัดการผู้อื่น
 • social awareness อยู่เป็น เย็นพอ มีสติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BONUS TRACK

แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ ก่อนเรียน

FOLLOW UP

ติดตาม ตรวจสอบคะเเนนความฉลาดทางอารมณ์ หลังเรียน7วัน


ป้องกันพนักงานหมดไฟ ซึมเศร้า

EMOTIONALLY FREEDOM

OBJECTIVE

 1. ทีมงานสามารถจัดการความเครียด กังวล ทุกข์ ท้อ โกรธของตนเองเเละเพื่อนร่วมงานได้
 2. มีความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบที่เกิดจากการสูญเสีย กดดัน หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตได้
 3. มีความสามารถในการฟื้นฟูจิตใจตนเอง เมื่อล้มเหลว ให้สามารถลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งได้
 4. มีความสามารถป้องกันความเจ็บป่วยทางสุขภาพจิต ที่ส่งผลกระทบต่องานได้ เช่น เบิร์นเอาท์ ซึมเศร้า

KEY LEARNING

 • Coping with Change ยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้
 • MENTAL RESILIENCE ล้มแล้วลุกได้อย่างสุขภาพจิตดี
 • Sad & Strees Management บริหารจัดการความเศร้า ความเครียดได้
 • anger management กำจัดอารมร์โกรธที่ไม่มีประโยชน์ได้

BONUS TRACK

 • Emotional Intelligence Profile  รู้จักอารมณ์ตนเองอย่างลึกซึ้ง

FOLLOW UP

Reflection อารมณ์ 7วัน


เป็นผู้นำทีมแบบ super productive

EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR LEADER

OBJECTIVE

 1. ผู้นำไม่มีอีโก้
 2. ผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการบริหารจัดการตนเองและผู้อื่นได้
 3. ผู้นำสะท้อนอารมณ์ที่เป็นประโยชน์กับงานได้
 4. ผู้นำเป็นผู้นำที่สามารถรวมจิตรวมใจลูกน้องได้
 5. องค์กรลาออกเพราะหัวหน้าน้อยลง

KEY LEARNING

 • Mood Meter ตระหนักในอารมณ์ตนเอง
 • พลังของอารมณ์ สามารถบริหารจัดการอารมณ์เบื้องต้น
 • self awareness บริหารจัดการตนเอง
 • self management บริหารจัดการผู้อื่น
 • social awareness อยู่เป็น เย็นพอ มีสติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Relationship Management โน้มน้าว เจรจาต่อรอง สร้างแรงบันดาลใจให้ทีม

BONUS TRACK

แบบทดสอบ EI Executive

FOLLOW UP

ติดตาม ตรวจสอบคะเเนน Relationship Management หลังเรียน 7 วัน